Hopp til hovedinnhold
Delta!

9 Samfunnsfaglig metode

I "Kapittel 9: samfunnsfaglig metode" kan du lese om hvordan man kan gå fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer. Du finner kapitlet som filvedlegg nedenfor.

Samfunnsfaglig metode er ellers også integrert i alle kapitler i læreboka Delta!, og du finner metodeoppgaver i oppgavesamlingen til hvert kapittel.

Begreper

er et intervju hvor bare tema er bestemt på forhånd, og hvor man søker å finne mest mulig informasjon om ett tema gjennom en samtale.

er faktorer som gjør at forskningen blir upresis. Det kan for eksempel vel være en respondent svarer annerledes enn hun ellers ville gjort, pga. ledende spørsmål, eller at noen som blir observert forandrer væremåte nettopp fordi de blir observert av en forsker.

er en forskningsmetode hvor forskeren får mye informasjon om få enheter, for eksempel ved å bruke dybdeintervju eller gjennom observasjon.

er en forskningsmetode hvor forskeren ønsker kun noe informasjon, men om mange enheter. Dette kan for eksempel gjøres ved å gjennomføre en spørreundersøkelse med få spørsmål, men med mange respondenter.

er spørsmål som styrer svaret i en bestemt retning.

betyr at man som forsker går inn og observerer den eller det man forsker på. Observasjonen kan være skjult eller åpen, og aktiv eller passiv.

forklarer i hvor stor grad et resultat man får når man spør en utvalgt gruppe også kan sies å være gjeldende for andre deler av eller hele befolkningen.

betyr at en utvalgt gruppe som f.eks. avgir svar i en stor undersøkelse har kjennetegn som tilsvarer befolkningen som helhet. Det betyr at f.eks. aldersfordelingen i den gruppa man har undersøkt er tilnærmet lik som i befolkningen som helhet.

betyr en som avgir svar, for eksempel i en spørreundersøkelse eller et intervju.

er et intervju hvor innhold, spørsmål og rekkefølge i samtalen er tydelig definert på forhånd.