Hopp til hovedinnhold
Delta!

8 En og samme verden

Begreper

betyr at en lever på et minimumsnivå, og at en har problemer med å skaffe seg det som er nødvendig for å overleve.

er økonomisk støtte som gis fra rike til fattige land.

er et krav om at noen må gjøre noe bestemt. Et EU-direktiv betyr at alle medlemslandene må sørge for å ha vedtatte lover som er i tråd med målene som er fastsatt i direktivet.

er en europeisk organisasjon hvor europeiske stater er medlemmer, som har overnasjonale trekk. EU jobber innenfor mange områder, men først og fremst økonomi.

betyr å selge varer eller tjenester til andre land.

er en avtale som gjør Norge, Liechtenstein og Island til del av EUs indre marked. Det betyr at vi har fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital over landegrensene, på alle områder unntatt jordbruk og fiske.

er en beskrivelse av en levestandard som gjør livet vanskelig. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom.

er handel uten reguleringer i form av toll eller andre hindringer. Dette skal fremme like konkurransevilkår for alle kjøpere og selgere på markedet.

er en prosess som knytter stater, bedrifter og personer i verden tettere sammen, gjennom at de blir stadig mer avhengige av hverandre.

betyr å kjøpe varer eller tjenester fra andre land.

er land hvor alle deler av økonomien har tatt i bruk maskiner og annen moderne teknologi, slik at det blir produsert mye varer og dermed også er stor velstand.

er organisasjoner av stater som har en mulighet til å vedta politikk som er bindende for alle statene som er med i organisasjonen., og for stater i utgangspunktet er uenige i politikken som vedtas.

betyr at en blir definert som fattig i forhold til annen (og gjerne dominerende) gruppe i det samfunnet en er en del av.

er retten til å la være å bli en del av noe er vedtatt å gjelder for alle andre. I EØS-avtalen handler reservasjonsretten om at medlemslandene utenfor EU har rett til å unnlate å innføre direktiver som er vedtatt i EU, og som i utgangspunktet skulle gjelde for alle landene i EØS-avtalen. (NB: Ordet reservasjonsrett har også vært brukt mye i Norge i forbindelse med om leger skal kunne reservere seg mot å henvise pasienter til abort).

(World Trade Organization/Verden handelsorganisasjon) er en internasjonal organisasjon som jobber for frihandel.

Lydbok

  • 217 K8 I samme båt.mp3
  • 219 Fortsatt er mange fattige.mp3
  • 229 Den europeiske union.mp3
  • 237 1 Sammendrag Kpittel 8.mp3
  • 237 2 Oppgaver.mp3
  • 240 Ungdomspartiene kommenterer.mp3
  • 244 På flukt.mp3
  • 247 Oppgaver.mp3