Hopp til hovedinnhold
Delta!

3 Du og samfunnet

Begreper

er en prosess hvor en etnisk minoritetsgruppe slutter å bruke sitt tradisjonelle språk og å praktisere alle andre særtrekk ved sin kultur, for heller å bli en del av majoritetskulturen.

er en gruppe mennesker som har en felles identitet som folkegruppe på grunn av felles språk, religion eller historisk opprinnelse.

er samfunn hvor ulike etniske grupper lever side om side.

er å gjøre antagelser om hva som kan kjennetegne noen som tilhører en bestemt gruppe, på grunnlag av erfaringer med andre som tilhører samme gruppe.

er summen av alle rollene og gruppene en person har og tilhører, som samlet skaper opplevelsen av å være en bestemt og unik person.

er normer som man blir så sterkt sosialisert inn i at de oppleves som helt naturlige å følge, selv uten sanksjoner fra omverdenen.

er ulike forventninger til hvordan gutter og jenter, menn og kvinner skal opptre i ulike situasjoner.

er forestillinger om at allmenne oppfatninger knyttet til viktige hendelser eller utviklingstrekk i samfunnet baserer seg på omfattende løgner og bedrag, som er organisert av skjulte nettverk av maktpersoner.

kan beskrives som alt som er forandret eller skapt av mennesker gjennom bevisste handlinger. Ordene kultur og kulturer blir også brukt for å beskrive ulikheter i måten grupper av mennesker lever, snakker og opptrer på.

betyr at menn og kvinner skal ha de samme rettigheter og muligheter i et samfunn.

er etniske grupper som er i mindretall i et land, men som har levd i landet over mange generasjoner og hvor landet har påtatt seg å ta vare på disse minoritetskulturene. I Norge er kvener, skogfinner, romanifolk, romfolk og jøder de anerkjente minoritetene.

er alle typer forventninger til hvordan vi skal opptre, både uformelle og formelle (i form av skrevne lover og regler).

er det at mennesker blir fratatt rettigheter eller muligheter på grunn av sin hudfarge eller sin nasjonale eller etniske opprinnelse.

er summen av alle forventningene som er knyttet til en bestemt posisjon.

er når forventningene til ulike roller som en og samme person befinner seg i samtidig står i motstrid til hverandre.

er positive eller negative reaksjoner fra omverden på det vi gjør. I internasjonal politisk sammenheng kan det handle om boikott eller andre straffetiltak mot et land.

betyr adskillelse. Opp gjennom historien har flere stater forsøkt å holde ulike folkegrupper i landet adskilt.

handler om hvordan en person blir plassert i forhold til andre i et samfunn hvor noen blir vurdert som bedre, finere eller mer respektable enn andre.

er den prosessen hvor vi lærer oss normer, verdier, kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å leve i et samfunn og for at samfunnet skal bestå.

er alle de sanksjonene du får fra omverden som leder deg til å følge de normene i samfunnet.

er handlinger som det har vært vanlig å utføre i en bestemt gruppe over lengre tid.

er folkegrupper som har levd i et område fra før stater ble etablert., og som skiller seg fra dominerende folkegrupper i staten gjennom å ha bevart deler av kulturen knyttet til levemåter fra før staten ble etablert. FN gir urfolk en særlig rett til vern av sine tradisjonelle næringsveier og kultur i sine tradisjonelle leveområder. I Norge er samene anerkjent som urfolk.

er alt som handler om produksjon og fordeling av varer og tjenester.

Lydbok

 • 065 K3 Du og samfunnet.mp3
 • 070 Hva er kultur.mp3
 • 077 Minoriteter i Norge.mp3
 • 082 Utfordringer med kulturell variasjon.mp3
 • 085 Sammendrag Kapittel 3.mp3
 • 086 Oppgaver.mp3
 • 088 Minoritetsungdom i Norge forteller.mp3
 • 091 Oppgaver.mp3
 • 092 En del av to kulturer.mp3
 • 093 Oppgaver.mp3
 • 094 Analysebegreper fra sosiologien.mp3
 • 095 Oppgaver.mp3