Hopp til hovedinnhold
Delta!

2 Slik styres Norge

Begreper

er en politisk påvirkningskanal som kan benyttes av både organisasjoner og enkeltpersoner. Dette gjøres gjennom ulike aksjoner for å skape oppmerksomhet rundt egne saker.

er en utøvende myndighet i de kommunene som benytter seg av en parlamentarisk modell. Forholdet til bystyret er omtrent som mellom Storting og regjering.

er det øverste politiske organet i de kommunene som benytter seg av parlamentarisk modell.

er en styremåte hvor makten ligger hos en eller få personer. Det finnes ulike former for diktatur, men felles er at vanlige folk ofte har mangelfulle rettigheter og at herskerne ikke kan fjernes ved valg.

er den delen av statsapparatet som har ansvar for å håndheve landets lover (se også domstoler, forklart under kapittel 4).

er en regjering som består av ett parti.

er faggruppene som Stortinget er delt inn i. Det finnes komiteer for ulike fagfelt, og inndelingen er for å sørge for at representantene skal kunne fordype seg i ett fagfelt. Sammensetningen i komiteene skal være omtrent som i Stortinget ellers.

er den politiske styringsmodellen som brukes i flertallet av Norges kommuner. Formannskapet er et arbeidsutvalg bestående av cirka en fjerdedel av kommunestyrets representanter, og skal blant annet behandle forslag til budsjett og skattevedtak.

er regjeringens representant i de ulike fylkene. Han/hun skal passe på at Stortingets og regjeringens vedtak og retningslinjer følges opp i fylkene.

er fylkeskommunenes folkevalgte organ.

jobber hovedsakelig for andres beste, i stedet for medlemmene og profitt. Ofte er de også konsentrert om en konkret sak.

er organisasjoner som jobber for medlemmenes interesser.

vil si at en regjering knytter et ultimatum til en sak, for å få den vedtatt i Stortinget,. Regjeringen sier rett og slett at enten støtter dere oss i denne saken, ellers går vi av.

er en regjering som består av to eller flere partier.

er det øverste politiske organet i kommunene, og består av representanter valgt av kommunens innbyggere.

er å forsøke å påvirke politikerne utenom de vanlige kanalene, ofte ved direkte møter. Dette kan gjøres av organisasjoner og privatpersoner, eller de kan leie inn profesjonelle lobbyister. Lobbyisme kalles enkelte ganger for korridorpolitikk.

i Norge er Stortinget, som er den delen av statsapparatet som har ansvaret for å lage og forandre lover.

er en politisk påvirkningskanal som viser til at enkeltpersoner og organisasjoner kan oppnå innflytelse gjennom å benytte ulike medier til å informere befolkningen, og for å legge press på de som tar beslutningene.

er et sett av medfødte rettigheter som er universelle (de gjelder for alle), ukrenkelige og umistelige.

er en regjering hvor partiet, eller partiene, som sitter i regjering har mindretall på Stortinget.

er når en av Stortingets representanter fremmer et forslag om at regjeringen, eller et av regjeringsmedlemmene, må gå av. Hvis forslaget for støtte, er regjeringen eller enkeltmedlemmet pliktig til å gå av.

er et lands øverste folkevalgte forsamling. Vanligvis har de også ansvaret for lovene og å vedta statsbudsjett.

er fellesordet vi bruker for som utføres av staten, fylkeskommunen eller kommunene.

er de partiene som ikke deltar i den sittende regjeringen.

er den øverste tillitsvalgte for de folkevalgte i en kommune. Ordføreren leder møtene både i formannskapet og kommunestyret. I enkelte kommuner velges ordføreren gjennom direkte valg.

er en beskrivelse av hvordan organisasjoner kan oppnå politisk innflytelse gjennom både formelt samarbeid og mer uformelt press.

er et politisk styresett hvor regjeringen er avhengig av å ikke få nasjonalforsamlingen i mot seg. I Norge kan for eksempel Stortinget tvinge regjeringen til å gå av hvis de er misfornøyde med den jobben regjeringen gjør.

består av et partis representanter på Stortinget. De møtes for å diskutere hva partiet mener om bestemte saker, og å samordne hvordan de skal gå frem i disse sakene.

er ulike metoder folk kan benytte for å påvirke politiske beslutninger.

er et lands utøvende myndighet. Den norske regjeringen har ansvaret for den daglige ledelsen av Norge, og kommer med forslag til lover og statsbudsjett. Regjeringen skal sørge for at Stortingets vedtak blir satt ut i live. I tillegg har de ansvaret for å Norges forhold til andre stater.

er en beskrivelse av et samfunn som bygger på lover. Disse lovene skal være like for alle, du skal være garantert en rettferdig rettssak, og ingen skal kunne fengsles uten at de har blitt dømt for et lovbrudd.

er den høyeste administrative lederen i en kommune. Rådmannen er ikke politisk valgt, men er ansatt for å iverksette kommunestyrets beslutninger og sørge for den daglige driften av kommunen.

er samenes egen folkevalgte forsamling. Forsamlingen har kun en rådgivende funksjon., men kan ha stor innflytelse på Stortinget i saker som angår samene.

er en politisk aksjon hvor deltakerne bevisst bryter loven for å få oppmerksomhet rundt deres sak.

kan vise både til a) et land og b) betegnelse på de offentlige organene som står for styringen i et land.

er en oversikt over alle de forventede inntekter og utgifter en stat vil få i løpet av det kommende året.

er Norges nasjonalforsamling, og dermed det lovgivende organ. I tillegg vedtar Stortinget statsbudsjettet og har ansvar for å kontrollere regjeringen.

er den delen av statsapparatet som har ansvaret en stats daglige ledelse (se Regjering).

er den politiske kanalen som fleste benytter seg av. Dette gjøres ved å stemme på de partiet som man ønsker at skal styre kommunen/fylket/staten.

Lydbok

 • 035 K2 Slik styres Norge.mp3
 • 038 Det norske styringssystemet.mp3
 • 046 Hvordan kan du delta.mp3
 • 053 1 Sammendrag Kapittel 2.mp3
 • 053 2 Oppgaver.mp3
 • 056 Ulike typer demokrati.mp3
 • 058 Oppgaver.mp3
 • 059 Demokratiets utfordringer.mp3
 • 061 Repeter og redegjør.mp3
 • 062 Kommunereformen.mp3
 • 063 Oppgaver.mp3