Hopp til hovedinnhold
Delta!

1 Kampen om fremtiden

Begreper

brukes om å utføre et oppdrag til en på forhånd avtalt pris. Å legge noe ut på anbud betyr at bedrifter kan levere inn sine tilbud om pris.

er et fellesord som betegner fagforeninger med tilknytning til LO, og partiene på venstresiden som har tilknytning til disse fagforeningene.

er samfunn som både har kapitalistisk markedsøkonomi og sterke innslag av politisk styring i økonomien.

i politikken brukes om de borgerlige partiene på høyresiden. De ønsker en utvikling i retning av mer markedsøkonomi enn den blandingsøkonomien Norge har i dag.

i politikken er de som vektlegger at staten ikke bør gripe mye inn i enkeltborgernes økonomi. De er også sterkt opptatt av å forsvare privat eiendomsrett.

er en utvikling som dekker behovene til menneskene på jorda i dag, uten å redusere fremtidige generasjoners muligheter til å få dekt sine behov.

er en styreform hvor folket, direkte eller indirekte, bestemmer hvordan samfunnet skal styres.

er en politikk som handler om hvordan balansen mellom statens inntekter og utgifter bør være.

er skatter hvor prosentandelen man betaler i skatt er den samme uavhengig av hvor høy inntekt og hvor stor formue man har.

er en regjering hvor partiet eller partiene som sitter i regjeringen har flertall på Stortinget.

er en utvikling i retning av økt gjennomsnittstemperatur på jorda som følge av økte utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.

i politikken er de som legger større vekt på vern av naturen og klimaet, enn på økonomisk vekst og økt materielt forbruk.

er den siden i politikken som sterkest vektlegger enkeltmenneskers ansvar for sitt eget liv. Og som oftest er de også kritiske til å bruke staten til å utjevne økonomiske forskjeller.

er et annet ord for representativt demokrati.

er personer som eier en eller flere bedrifter, eller andeler i bedrifter med flere ansatte. De får størstedelen av inntekten sin fra overskuddet i disse bedriftene.

er en økonomi hvor mesteparten av produksjonen skjer i bedrifter som eies av private kapitalister (bedriftseiere).

er når oppgaver som det offentlige betaler for blir lagt ut på anbud, slik at private bedrifter kan konkurrere om å utføre oppgavene.

er i politisk sammenheng de borgerlige. De ønsker en gradvis og forsiktig utvikling i retning av mindre offentlig eie og mindre politisk styring i økonomien.

i politisk sammenheng er sosialdemokratier som ønsker en sterk velferdsstat, men som i hovedsak ønsker å bevare den formen for blandingsøkonomi som Norge har i dag.

oppstår der hvor noen ønsker å selge en vare eller tjeneste, og andre ønsker å kjøpe.

er en økonomi hvor de fleste varer og tjenester blir produsert for å bli solgt på et marked, og hvor prisene på produktene avgjøres balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

brukes mest om borgerlige partier som både ønsker å bevare mye av den blandingsøkonomien som Norge har i dag, og ønsker en stor velferdsstat.

er et norsk politisk parti som har sitt hovedfokus på miljøspørsmål. De ble første gang representert på Stortinget i 2013.

i politikken er de som ønsker rask privatisering og å erstatte blandingsøkonomien med en ren kapitalistisk markedsøkonomi.

i politikken er de som ønsker at arbeiderne skal overta eierskapet over bedriftene fra private kapitalister og innføre en sosialistisk økonomi.

(se Statens Pensjonsfond Utland)

er organisasjoner som arbeider for å få gjennomslag for noen bestemte politiske saker og som stiller lister ved valg.

er personer som er valgt til å drive med politikk.

er beslutninger som handler om å fordele goder og byrder mellom medlemmene i et samfunn.

i økonomien betyr det at spørsmål om hva som skal produseres av bestemte varer og tjenester, og hva prisen skal være, bestemmes av valgte politikere.

er en situasjon hvor arbeidsledigheten er så lav at bedriftene må konkurrere om å øke lønningene for å få nok arbeidskraft.

er den første opprinnelige kilden til informasjon om et bestemt spørsmål.

betyr at virksomheter som har vært eid av det offentlige, blir solgt til det private.

er skatter hvor andelen man må betale øker jo høyere inntekter eller formue man har.

er kilder som inneholder informasjon om det du faktisk søker å finne informasjon om.

er når folket styrer gjennom å velge de personene som styrer landet.

i politikken er de på venstresiden som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, og som ønsker at staten skal ha en viktig rolle i omfordele økonomiske goder.

i politikken betegner de som er opptatt av å kombinere vern av natur og klima med utjevning.

er et norsk politisk parti som ligger helt til venstre på partiskalaen. De ønsker blant annet meget sterk statlig styring, og at staten skal overta banker og andre bedrifter som i dag eies av private.

er en kilde som gir informasjon om et spørsmål basert på informasjonen i andre kilder. For eksempel er læreboken hovedsakelig en sekundærkilde.

er et norsk politisk parti som har samarbeidet både venstre - og høyresiden i norsk politikk. De er blant annet opptatt av å forsvare landbruket.

ønsker en sterk velferdsstat og en sterk innflytelse for fagforeninger, men vil samtidig bevare en blandingsøkonomi med bedrifter eid av private kapitalister.

er et norsk politisk parti som ønsker sterk statlig styring og utjevning av forskjeller. SV satt i en koalisjonsregjering fra 2005-2013

er en økonomi hvor størstedelen av produksjonen skjer i bedrifter som er eid av det offentlige eller av arbeiderne i fellesskap., og hvor hva slags ny produksjon som skal settes i gang bestemmes politisk med utgangspunkt i hva samfunnet har mest behov for.

er en form for liberalisme. Den ønsker frihet for individet, men mener også at staten er nødt til sørge for et sosialt sikkerhetsnett for de svakeste i samfunnet.

er verdier som staten har fått inn fra oljevirksomheten som ikke har blitt brukt i Norge, men som er plassert i aksjer eller typer investeringer i utlandet for å spare pengene til fremtidige pensjonsutgifter og unngå press i økonomien.

er når det offentlige betaler deler av hva produksjonen av en vare eller tjeneste koster, slik at prisen kunder betaler blir lavere enn hva den ville blitt uten subsidier.

er en framstilling av et spørsmål som bevisst søker å framheve noen deler av sannheten og holder andre deler tilbake for å påvirke i en bestemt retning.

er populære løfter som partiene presenterer i valgkampen for å få flere velgere, men som partiet ikke vil eller kan gjennomføre om partiet får makt etter valget.

er samfunn hvor det offentlige tilbyr samfunnsborgerne en rekke gratis goder, subsidierte goder og pengestøtte til enkeltpersoner.

er Norges eldste parti, og regnes i dag som sosialliberalistisk.

er den siden i politikken som sterkest vektlegger at økonomisk ulikheter skyldes urettferdige maktforhold, og som oftest er for å bruke staten til å utjevne forskjellene.

er alt som handler om produksjon og fordeling av varer og tjenester.

Lydbok

  • 007 K1 Dette er politikk.mp3
  • 009 Demokrati - Når alle kan delta.mp3
  • 016 Hvordan skape bærekraftig utvikling.mp3
  • 020 Partienes hjertesaker.mp3
  • 025 Sammendrag Kapittel 1.mp3
  • 026 Oppgaver.mp3
  • 028 Ungdomspartiene kommenterer.mp3
  • 030 Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag.mp3
  • 033 Oppgaver.mp3